titrətmək

titrətmək
t-li.
1. Azacıq o yan-bu yana hərəkət etdirmək, əsdirmək, tərpətmək. . . Sübhün həzin yeli yaşıl yarpaqları titrədir, . . çiçəklər baş-başa verərək bülbülün yanıqlı nəğməsinə səbəb olurdu. Ç.. <Fəhlə> gözünü yavaş-yavaş aşağı enən kvadrata dikərək tormozun dəstəyini asta-asta titrədir və qazırdı. M. İ.. // məc. Sarsıtmaq, yerindən tərpətmək. Hər gün top kimi guruldayan səslər yüksək, başıqarlı, dağları titrədir. M. İ.. Bütün gecəni davam edən şiddətli tufan səhərə kimi dağları, dərələri titrətdi. Ə. M..
2. Bədəninə titrətmə, üşütmə düşmək. <Fatma xanım:> Bu gecə sabaha kimi titrətmişəm. N. V.. <Sərvnaz Şahmara:> Nəcəfalı titrədib, yıxılıb yorğan-döşəyə. Od kimi yanır, heç halı özündə deyil. B. Bayramov.
3. məc. «Ürəyini», «qəlbini», «vücudunu» və s. sözlərlə – həyəcanlandırmaq, həyəcana gətirmək, sarsıtmaq. Həzin musiqi səsi ürəkləri titrədir. – Barmağını zəngin düyməsinə basdıqda, içəridən <Mehribanın> yeknəsəq. . səsi eşidildikdə Zeynalın sanki vücudunu titrətdi. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • titrəşmə — «Titrəşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrəmə — «Titrəmək»dən f. is. İşığın titrəməsi. Monometr əqrəbinin titrəməsi. – <Mələyin> canı sızıldayır və ağladığı səsinin titrəməsindən anlaşılırdı. A. D.. İkram, qızın zərif əllərinin titrəməsindən, yas və iztirabla dolu gözlərinin küskün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrəmək — f. 1. Titrəmə tutmaq, əsmək. Geyər cırıq bürünməsin, soyuqda titrəyər, əsər; Gedər odunçu meşəyə, ağac qırar, odun kəsər. A. S.. Mehriban əsəbiləşdiyindən titrəyən (f. sif.) əllərilə kəlağayısını başına doladığı halda <dedi>. S. H.. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrək — sif. 1. Titrəyən, titrər, əsən. Arvad zəif, titrək əlilə uşağın başını oxşayıb ovutmağa çalışırdı. M. İ.. Nə xoşbəxtəm, bir yerdəyəm öz anamla indi mən; Əllərimi çəkməyirəm onun titrək əlindən. Z. Xəlil. // Məc. mənada səs haqqında. O gün sənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrətməli — sif. 1. Titrətmə (malyariya) xəstəliyinə tutulmuş; titrətmə qızdırmalı. . . Titrətməli adamlar kimi dişləri bir birinə dəyə dəyə pəncərənin altında çömbəltmə oturdu. Ə. Abasov. 2. Titrətmə xəstəliyi mənbəyi olan, titrətmə qızdırma xəstəliyini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrəşmək — qarş. Titrəmək (çox adam və ya şey haqqında). Göyərtədə durmuş adamların rəngbərəng yaylıqları titrəşirdi. M. Hüs.. Səhərdir, titrəşir otlar, tər otlar. N. Xəzri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titr — <fr.> 1. Kinolentdə yazı, izahedici və ya danışıq mətni. 2. kim. Titrləmə üçün işlədilən məhlulun qatılığı. 3. Toxuculuq sənayesində: ipək sapın və ya lifin qalınlığının çəki vahidləri ilə ifadə olunan xarakteristikası. Təbii ipək saplarda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrər — bax titrək. <Dərviş:> Ruqiyyənin yarpaq kimi titrər əlindən mənim əlimə bir atəş <keçdi>. A. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrətmə — 1. «Titrətmək»dən f. is. 2. Bax titrətmə qızdırma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • titrəyiş — is. Titrəmə, əsmə; titrəmə işi. Danışdıqca Zeynəbin səsi titrəyirdi, bu titrəyişdə həm dərin bir iztirab, . . həm də incə giley küsü vardı. M. İ.. Veys yorulmuşdu, onun qollarında və dizlərində nə isə bir gizilti və titrəyiş vardı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”